Logo

بازدید هیأت نظارت استانی از دانشگاه بناب
تغیر آدرس ایمیل گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بناب

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
آغاز فرایند ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم سالتحصیل ...

اطلاعیه گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
آغاز فرایند ارزشیابی اساتید در نیمسال اول سالتحصیل ...

اطلاعیه گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
آغاز فرایند ارزشیابی اساتید