Logo

پرسش های متداول

پس از تکمیل ارزشیابی اساتید تمام لینک ها و امکانات سامانه برای شما فعال خواهد شد.
پس از تکمیل ارزشیابی اساتید تمام لینک ها و امکانات سامانه برای شما فعال خواهد شد.
با توجه به ساز و کارهای موجود امکان مشاهده نمرات ارزشیابی به تفکیک دانشجو برای اساتید، کارکنان و حتی مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت میسر نمی باشد و تنها میانگین نمرات کل دانشجویان درس برای اساتید و مدیران قابل مشاهده است.
بر اساس آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی، میانگین نمرات دانشجویان برای هر درس با ضریب مشخصی در ارتقاء مرتبه عضو هیأت علمی تأثیر گذار می باشد.
بله، نمرات ارزشیابی دانشجویان ممتاز با ضریب متفاوت از نمرات سایر دانشجویان در ارتقا مرتبه عضو هیأت علمی لحاظ می گردد.