Logo

وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات اختصاصی شورا در مؤسسه های آموزش عالي
  1. گزارش های نظارت و ارزیابی معاونت ها، دانشکده ها، واحدها  و گروه های كاري مؤسسه و ارائه آن به بخش های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت
  2. بررسی و ارزیابی طرح­ ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای مؤسسه (شورای دانشگاه)
وظایف و اختیارات مشترک شورا در مؤسسه پژوهشی و فناوري
  1. بررسی و تصویب گزارش های نظارت و ارزیابی مؤسسه های پژوهشی و فناوری مؤسسه (از جمله پژوهشكده­ ها، مراكز رشد واحدهاي فناوري، پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری، آزمايشگاه ها و كارگاه­ هاي تخصصي، شتاب دهنده ­ها، فن بازارها و ساير واحدهاي تخصصي و گروه های كاري) و ارائه آن به بخش های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت
  2. بررسی و ارزيابي گزارش های فني و اقتصادي طرح ها و پروژه­ هاي پژوهشي و فناوري ارائه شده توسط متقاضيان حقيقي و حقوقي و ارائه نتايج به واحد ذي­ربط
  3.  بررسیو ارزيابي عملكرد واحدهاي فناوري و تأييد مراحل رشد آنها براي ارائه به واحد ذي­ربط