Logo

کارگروه آموزشی

وظایف و اختیارات کارگروه های تخصصی:
  1. طراحی و تدوین برنامه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
  2.  همکاری در فرایند ارزیابی راهبردی مؤسسه
  3. طراحی الگوهای مناسب به منظور نظارت و ارزیابی بر ابعاد مختلف کیفیت مؤسسه
  4. همکاری با مدیریت نظارت و ارزیابی در راستای تحقق اهداف و مأموریت آن
  5. تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی مؤسسه به منظور ارتقای کیفیت
  6. بررسی کارشناسی موضوعات ارجاع شده از سوی شورا و مدیریت
اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه بناب:
 

جناب آقای دکتر خجسته نژند
(رئیس کارگروه)


جناب آقای ملک پور
(دبیر کارگروه)

جناب آقای دکتر رحیمی

جناب آقای مزین

سرکار خانم غفاری